Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ STANDARTLARI İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların
bölümleri, kullanılacak araç gereçleri, verilecek hizmet standartları ile çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca açılan kurumları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan;
a) Belletici/nöbetçi memur odası: Kurumda gece boyunca nöbet tutan belletici ya da
yönetim memuru için tahsis edilmiş odayı,
b) Çalışma odası: Öğrenci yurt ve pansiyonlarında öğrencilerin derse ve sınavlara
hazırlanma, ödev yapma, okulda öğrendiklerini pekiştirme ve benzeri etkinlikleri
gerçekleştirmeleri amacıyla ayrılan yeri,
c) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin sosyal, sanatsal, kültürel veya sportif etkinlikleri
yapmaları için ayrılmış yeterli büyüklükteki yeri,
ç) Diğer personel: Kurumlarda yönetici, yönetim memuru, belletici ve rehber öğretmen
dışındaki personeli,
d) Dinlenme odası: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde
bulunabilecekleri yeri,
e) Erzak deposu/ambar: Mutfakta kullanılacak gıda maddelerinin uygun şartlarda
saklandığı yeri,
f) Hizmet sunum taahhütnamesi: Barınma hizmetini sunan kurum ile barınma hizmetini
alan öğrenci arasında imzalanan ve bilgilerinin e-Yurt modülüne girildiği, tarafların
yükümlülüklerinin yer aldığı, bulunması gereken asgari hususların Bakanlıkça belirlendiği
taahhütnameyi,
g) Kitaplık: Kuruma ait kütüphane, çalışma odası ve yatakhanelerde kitapların
konulabileceği dolabı,
ğ) Kütüphane: Okuma/çalışma alanı ile kitaplıkların bulunduğu, öğrencilerin ödünç kitap
almalarına, ders çalışmalarına ve internet erişimine imkân veren yeri,
h) Mescit/ibadethane: Öğrencilerin ve personelin rahatça ulaşabildiği ve istediği zaman
ibadet edebileceği, doğal aydınlatma ve havalandırması bulunan odayı,
2
ı) Mutfak: Yemeklerin pişirildiği, numunelerinin saklandığı, yemek pişirme ve dağıtım
malzemelerinin bulunduğu yeri,
i) Spor odası/salonu: Öğrencilerin spor yapmalarına imkân verecek gerekli araç-gereç ve
donanımı sağlanmış, yeterli büyüklükteki yeri,
j) Yatakhane: Öğrencilerin yatmaları, dinlenmeleri ve özel eşyalarını bulundurmaları
amacıyla tahsis edilmiş odayı,
k) Yemekhane: Öğrencilerin kurum tarafından hazırlanan veya temin edilen yemekleri
yemeleri için ayrılmış bölümü,
l) Yönetmelik: Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumların Açılışı, İnceleme Raporları, Yerleşim Planı ve Kontenjan Belirlenmesi
Kurumların açılışı
MADDE 5- (1) Kurum açmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte kurum açılacak
yerin millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Yönetmelik eki “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Kurumu Açacaklar İçin Başvuru
Formu” (Ek-1)
b) Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının
üyeleri ve kurucu temsilcisi hakkında; 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı
Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci
Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı mahkûm edilmemiş olduğuna dair adli sicil ve
arşiv kaydı belgesi.
c) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş amaçları içinde öğrenci barınma
hizmetlerinin verileceğine ya da kurumların işletmeciliğinin yapılacağına dair ifadenin de yer
aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana
sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi fotokopisi.
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir işlemlerini yetkili kurulun
kararıyla yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu
kararının fotokopisi.
d) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı düzenlenmiş, ikişer adet A3
(297x420 mm) boyutlarındaki kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
e) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum hizmete başlamadan önce gerekli tüm personele
ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun veya kurucu temsilcisinin yazılı
beyanı.
f) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin; kurum binası kiralık ise tapu senediyle
başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı
örneği.
g) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il
müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin
ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen serbest inşaat
3
mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile iş yeri tescil
belgesi. (Ancak 6/3/2007 tarihinden sonra yapılan binalarda, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe
göre yapı denetim firmaları denetiminde öğrenci barınma hizmetleri verecek kurumlar olarak
yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı/yapı kullanım izin belgesi bulunan binalardan sağlam ve
dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.)
ğ) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin ilgili il
veya ilçe çevre sağlık birimince düzenlenen rapor.
h)Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerle birlikte
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında
belirtilen önlemlerin de alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
ı) Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair belge.
i) Kurum açılacak binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni belgesi.
j) Kurum binasının dış cephesi, bina giriş kapısı ve varsa bahçenin elektronik ortamda
renkli fotoğrafları.
(2) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, birinci fıkrada belirtilen
belgeler ile kurum açmak için ilgili millî eğitim müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat eden
kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. İlçe millî eğitim
müdürlüklerince, ilgili evrakla yapılan müracaatlara ilişkin dosya beş iş günü içinde bir üst
yazı ile il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(3) Kurum devri ve kurucu temsilcisi değişikliği yapılması durumunda aşağıdaki
belgelerle ilgili millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.
a) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yetkili kurul kararı.
b) Devreden ve devralan arasında noter tarafından düzenlenen devir senedi.
c) Devralan gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu maddenin
birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç),(e), (f) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler.
(4) Kurum tür ve seviye değişikliği yapmak isteyen kurum kurucusu/kurucu temsilcisi, bu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan form ile birlikte değişiklikle ilgili bu
Yönergede belirlenen şartları yerine getirerek ilgili millî eğitim müdürlüğüne müracaat eder.
(5) Kurum nakli yapmak isteyen kurucu/kurucu temsilcisi, bu maddenin birinci fıkrasının
(a), (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirlenen belgelerle ilgili millî eğitim
müdürlüğüne müracaat eder.
(6) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle
kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu maddenin birinci fıkrasının (d),
(f), (g), (ğ), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle ilgili millî eğitim müdürlüğüne müracaat
eder. Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan
değişikliği yapmak için bu maddenin birinci fıkrasının (d), (g), (ğ), (h) ve (j) bentlerinde
belirtilen belgelerle birlikte ilgili millî eğitim müdürlüğüne müracaat eder.
İnceleme raporları
MADDE 6- (1) Kurum açılacak binalarda yapılan incelemede; Yönetmelik ve bu
Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun türü ve seviyesi, kaç
öğrencinin barınabileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrencinin sağlıklı ve güvenli bir
4
ortamda barınma hizmeti almasına yardım edici etkenler ile başvuru belgelerinin uygunluğu
dikkate alınır.
(2) Kurum binasının dış cepheleri, bina giriş kapısı, engelli rampası ve asansörün, varsa
bahçenin gösterildiği renkli fotoğraflar elektronik ortamda oluşturularak inceleme raporu
dosyasına eklenir.
Yerleşim planı
MADDE 7- (1) Kurumlar, tür ve seviyesine göre hazırlanan yerleşim planında yer alan
bölümleri düzenler.
(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşimine, bahçesine, her kata ait ayrı ayrı
odaların, koridorların ve diğer bölümlerinin krokilerine ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunmasına Dair
Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveninin bulunduğu yer ve çıkış kapılarına yer
verilir.
(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Öğrenci yurt ve pansiyonlarının yatakhanelerinde, öğrenci stüdyo daireleri ve öğrenci
apartlarının her biriminde yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci
barındırılamaz.
Yatakhane, çalışma odası, kütüphane ve diğer bölümlerin pencere alanı
MADDE 8- (1) Kurumların yatakhane ve çalışma odalarında var olan pencerelerin
binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Bu
bölümlerdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının %10’undan az olamaz. Yeterli
aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan kurumlarda yönetim odaları, ziyaretçi
görüşme odası, kütüphane, dinlenme odası, yemekhane, spor odası, revir odası, erzak deposu
ve diğer bölümlerde pencere şartı aranmaz.
Tavan yüksekliği
MADDE 9- (1) Kurumlarda bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki
mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliği 2,5 metreden az olamaz. Tavan yüksekliğinin 3
metreden fazla olması durumunda, hacim hesaplanırken tavan yüksekliği 3 metre olarak kabul
edilir.
(2) Kurumların, kontenjana esas teşkil eden alan veya hacimleri hesaplanırken çıkan nihai
sonucun küsuratlı olması halinde 0,5 ve üstü değerler bir üst rakama yuvarlanır.
Kurumların öğrenci kontenjanları
MADDE 10- (1) Öğrenci yurt ve pansiyonlarında;
a) Yatakhanelerde her bir öğrenci için en az 12 m3
hacim düşecek şekilde kontenjan
belirlenir. Öğrenci yurt ve pansiyonlarında bir kişilik yatakhaneler, 8 m2
den küçük olamaz.
Yatakhane içerisinde bulunan banyo, tuvalet ve lavabo alanı yatakhane hacim veya alan
hesabına dâhil edilmez.
b) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerine hizmet veren yurtlar ile ortaöğrenim
öğrencilerine hizmet veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında bir yatakhanede en az 3, en fazla 6
öğrenci barınabilir.
5
c) Yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında her bir
yatakhanede en az 1 ya da 3, en çok 6 öğrenci barınabilir. Bir yatakhaneye iki öğrenci
kontenjanı verilmez ve yerleşimi planlanamaz.
ç) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında (c) bendinde
belirlenen yatakhaneler bulunmakla birlikte ayrıca içerisinde tuvalet, lavabo; buzdolabı,
çamaşır makinası, ütü, televizyon, koltuk, sehpa, çalışma masası, sandalye ve benzeri eşyalar
bulunan en az 24 m2
büyüklükte 1 kişilik odalar ile 1 ya da 3 kişilik, içinde yatak odası,
çalışma/oturma odası bulunan en az 36 m2
alana sahip süit daireler bulunabilir.
(2) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci stüdyo daireleri kurumunda;
a) Her bir öğrenci stüdyo dairesinde 1 ya da 3 öğrenci barınabilir. Öğrenci stüdyo dairesi,
bir öğrenci için en az 20 m2 alana; 3 öğrenci için en az 40 m2
alana sahip olur.
b) Her bir öğrenci stüdyo dairesinde mutfak, çalışma, yatma ve oturma alanları bir arada
bulunur. Öğrenci stüdyo dairesindeki banyo, tuvalet ve lavabo ise bu alandan en az bir kapıyla
ayrılır.
c) Her bir öğrenci stüdyo dairesinde banyo, tuvalet ve lavabo ile varsa balkona ait alanlar
dairenin alan hesabına dâhil edilmez.
(3) Öğrenci apartları kurumunda;
a) Bir apart öğrenci dairesine en az 1 ya da 3, en çok 6 öğrenci kontenjanı verilir. Öğrenci
apart dairelerinde, bir öğrenci için en az 8 m2 alan belirlenir.
b) Bir öğrenci apart dairesinde mutfak, banyo, tuvalet, lavabo ve birden çok sayıda oda
bulunur.
c) Salon ve yatak odalarının her biri oda olarak ifade edilir. Her bir öğrenci apart
dairesinde odalarının büyüklüğüne göre öğrenci kontenjanı belirlenir. 8 m2
den küçük odalar
kontenjan hesaplanırken dikkate alınmaz. Mutfağın 3,3 m2
alanı dışında kalan kısmı 8 m2
ve
üzerinde ise bu alan da oda olarak kabul edilerek kontenjan hesabına dâhil edilir. Odalara ayrı
ayrı kontenjan verilmez, oda alanlarının toplamına göre daireye kontenjan verilir.
(4) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt
ve pansiyonlarındaki kütüphane ve çalışma odalarının toplam alanı, kurumdaki öğrenci
kontenjanının 3/4’ükadar m2 den az olamaz. Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci
yurt ve pansiyonlarındaki kütüphane ve çalışma odalarının toplam alanı kurumdaki öğrenci
kontenjanın1/2’sikadar m2 den az olamaz.
(5) Öğrenci yurtlarında ve yemek hizmeti veren öğrenci pansiyonlarında yemekhane ve
varsa kantine ait oturma bölümünün toplam alanı kurum kontenjanın 1/2'si kadar m2
den az
olamaz.
(6) Öğrenci yurt ve pansiyonlarında genel kontenjan tespit edilirken, banyo, tuvalet ve
lavaboların sayısı ile yatakhane, yemekhane, çalışma odaları, kütüphane alanlarının ve
kontenjana esas teşkil eden Yönergede geçen diğer bölümlerin en düşük olanının kontenjanı
esas alınır.
(7) Öğrenci apartları kurumunun kontenjanı öğrenci apart dairelerindeki kontenjanların
toplamıdır.
(8) Öğrenci stüdyo daireleri kurumunun kontenjanı stüdyo öğrenci dairelerindeki
kontenjanların toplamıdır.
6
Yatakhane ve çalışma odası kapıları
MADDE 11- (1) Kurumlarda yatakhane ve çalışma odalarının kapı genişliği en az 80 cm
olmalıdır. Kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.
(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.
(3)Yatakhane kapıları içeri doğru, çalışma odası kapıları koridora doğru açılır. Kapıların
içeri ya da dışarıya doğru açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü kapı
yapılır. Koridor genişliği 2 metreden fazla ise yatakhane kapıları dışarı doğru açılabilir.
(4) Kapılara eşik yapılmaz. Eşik yapılması halinde engelli bireylerin hareketini, yangın
çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
Merdiven, engelli rampası ve asansör
MADDE 12- (1) Kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan
dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte
olur.
(2) Kurum binalarının merdiven genişliği; kontenjanı en çok 200 öğrenci olanlarda en az
1,2 metre olur. Bunun üzerindeki her 1-100 öğrenci kontenjanı için 0,2 metre daha ilave
edilir. Kurumun bütün katlarına ulaşan asansör ve asansörün jeneratöre bağlı olması
durumunda, kurumda merdiven genişliği en az 1 metre olur. Bu durumdaki kurumlarda, 200
öğrenci kontenjanının üzerindeki her 1-200 öğrenci kontenjanı için 0,1 metre daha ilave edilir.
Yangın merdiveni ile genişliği 1 metreden az olan merdivenler hariç olmak üzere
merdiven genişliği hesabında kurumda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır.
(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde
bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış
benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli rampalarının eğimleri ilgili mevzuata uygun olmak
şartıyla en fazla % 8 olmalıdır.
(4) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için
basamaklara kaymaz şeritler yapılır.
(5) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engelli bireylerle ilgili TS 9111
Engelliler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gereklerine
İlişkin Standartlara uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven
döşemelerinde ve kaplamalarında da bu standartlara uyulması zorunludur.
Koridorlar
MADDE 13- (1) Öğrenci yurt ve pansiyonlarının koridor genişlikleri; koridorda
yatakhane ve çalışma odası bulunuyorsa ve bu koridordaki yatakhanelerin toplam kontenjanı
en çok 10 ise 1 metreden, en çok 25 ise 1,2 metreden, en çok 50 ise 1,5 metreden, 50’den çok
olanlarda 2 metreden az olamaz.
(2) Öğrenci stüdyo daireleri ve öğrenci apart dairelerinde koridor genişlikleri; bağımsız
daireler aynı katta ise koridordaki dairelerin toplam kontenjanı en çok 10 ise 1 metreden, en
çok 25 ise 1,2 metreden, en çok 50 ise 1,5 metreden, 50’den çok olanlarda 2 metreden az
olamaz.
7
Su deposu
MADDE 14- (1) Kurumlarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz
çelikten ve TS 1258 standartlarına uygun yapılmış, toplam kurum kontenjanına göre öğrenci
başı en az 30 litre hacminde, binanın tesisatına bağlı modüler su deposu veya tankı
bulundurulur. Yemekhane veya mutfak varsa kişi başı 10 litre daha ilave edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Bölümleri
Öğrenci yurtları
MADDE 15- (1) Öğrenci yurtlarında bulunması gereken bölümler:
a) Arşiv ve dosya odası: İsteğe bağlı ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
b) Banyo: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim yurtlarında her yatakhane odasında banyo
bulunabilir. Bulunmaması halinde katlarda en fazla 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan
banyo bulunur. Ortaokul/imam-hatip ortaokulu yurtlarının yatakhane odalarında banyo
bulunmaz. Katlarda en fazla 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan banyo bulunur.
c) Belletici odası: Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı
yurtlarda en az 8 m2 büyüklükte olur. Birden çok belletici olduğunda her biri için 4 m2
daha
ilave edilir.
ç) Çamaşırhane ve ütü odası: Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşırhane odası
bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.
d) Çok amaçlı salon/spor odası: Çok amaçlı salon veya spor odası bulunur. 20 m2 den az
olmayacak şekilde düzenlenir.
e) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
f) Dinlenme Odası: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde
bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.
g) Erzak deposu/ambar: Gıda maddelerinin uygun şartlarda korunacağı biçimde ve
ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.
ğ) Çalışma odası: Yurtlarda bir veya birden çok sayıda çalışma odası bulunur.
h) Güvenlik odası/alanı: Yurt binasının girişinde veya dışında uygun bir yerde ve yeterli
büyüklükte olur.
ı) Kantin/çay ocağı: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte uygun fiziki şartlara ve donanıma
sahip olacak şekilde düzenlenir.
i) Kütüphane: En az 20 m2
büyüklüğünde olur. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine
uygun kitaplar, internet, bilgisayar ve yazıcı bulunur.
j) Mescit/ibadethane: En az 10 m2 büyüklükte ve ibadet etmeye uygun, doğal
havalandırması ve aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Ayrıca, abdest almaya uygun
alan düzenlenir.
k) Mutfak: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. Yemek pişirme, saklama ve servis
araç gereçleri ile temizlik araçları bulunur. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi
durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir.
l) Müdür odası: En az 10 m2
olur.
m) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2
olur. Kontenjanı en az 150 öğrenci olan
kurumlarda zorunludur.
8
n) Rehberlik odası: Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda en
az 10 m2
büyüklükte olur. Ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı yurtlarda ise isteğe bağlı
olarak düzenlenir.
o) Sağlık odası/revir: Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin
barındığı yurtlarda kontenjana bakılmaksızın, yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı
yurtlarda ise kontenjanın 150 ve üzerinde olması durumunda en az 10 m2 büyüklükte, içinde
ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatağın
bulunduğu sağlık odası/revir düzenlenir.
ö) Temizlik malzemeleri odası: Erzak deposu/ambar ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir
bir oda düzenlenir.
p) Tuvalet ve lavabolar: Ortaokul/imam-hatip ortaokulu yurtlarının yatakhanelerinde
tuvalet ve lavabo bulunmaz; katlarda 8 öğrenci kontenjanına kadar bir tuvalet ve bir lavabo
bulunur. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim yurtlarında her yatakhane odasında ayrı kabinler
halinde bir tuvalet ve bir lavabo bulunabilir. Bulunmaması halinde katlarda 8 öğrenci
kontenjanına kadar bir tuvalet ve bir lavabo bulunur. Engelli öğrencilere barınma hizmeti
verilen katlarda tuvalet, lavabo ve banyolardan en az bir tanesi engelli bireylerin kullanımına
uygun şekilde düzenlenir. Erkek ve kadın personel için her 10 personele kadar birer tuvalet ve
lavabo ayrılır, engelli personele de uygun olarak düzenlenir.
r) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte giriş katında
bulunur.
s) Yatakhane: Bu Yönergede belirlenen standartlara uygun büyüklükte ve en az 40
öğrenci kontenjanına göre düzenlenir, yatakhane odalarından en az biri engelli erişimine
uygun biçimde olur.
ş) Yemekhane: Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde
düzenlenir.
t) Yönetim memuru odası: En az 8 m2
büyüklükte olur.
(2) Yurt binalarında giriş kapıları ve binanın tüm dış cephelerini görüntüleyen, yeterli
çözünürlükte ve en az üç aylık kamera kaydını saklama özelliği bulunan görüntüleme sistemi
bulunur.
Öğrenci pansiyonları
MADDE 16- (1) Özel öğrenci pansiyonlarında bulunması gereken bölümler:
a) Arşiv ve dosya odası: İsteğe bağlı ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
b) Banyo: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim yurtlarında her yatakhane odasında banyo
bulunabilir. Bulunmaması halinde katlarda en fazla 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan
banyo bulunur.
c) Belletici odası: ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci pansiyonlarında en az 8
m2 büyüklükte olur. Birden çok belletici olduğunda her biri için 4 m2
daha ilave edilir.
ç) Çamaşırhane ve ütü odası: Kurumda çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği
çamaşırhane odası bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.
d) Çok amaçlı salon veya spor alanı: İsteğe bağlı olarak 20 m2 den az olmayacak şekilde
düzenlenir.
e) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.
9
f) Dinlenme Odası: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde
bulunabilecekleri ve televizyon seyredebilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.
g) Erzak deposu / ambar: Yemek hizmeti verilmesi halinde gıda maddelerinin uygun
şartlarda korunacağı biçimde ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.
ğ) Çalışma odası: Bir veya birden çok sayıda çalışma odası olabilir.
h) Güvenlik odası/alanı: Kurum girişinde veya dışında uygun bir yerde ve yeterli
büyüklükte olur.
ı) Kantin/çay ocağı: İsteğe bağlı olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte, uygun fiziki
şartlara ve donanıma sahip olacak şekilde düzenlenir.
i) Kütüphane: En az 20 m2
büyüklüğünde olur. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine
uygun kitaplar, internet, bilgisayar ve yazıcı bulunur.
j) Mescit/ibadethane: En az 10 m2 büyüklükte ve ibadet etmeye uygun, doğal
havalandırması ve aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Ayrıca, abdest almaya uygun bir
alan düzenlenir.
k) Mutfak: Ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda ihtiyaca cevap verecek
büyüklükte olur ve saklama, servis araç gereçleri, temizlik araçları ile yerinde yemek
yapılacaksa gerekli araç gereç bulunur. Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı
pansiyonlarda mutfak; sadece kahvaltı verilecek şekilde veya kahvaltı verilecek ve hizmet
alımı yoluyla temin edilen yemeğin servis edileceği şekilde ya da kahvaltı verilecek, kurumda
yemek pişirilecek ve servis edilecek şekilde düzenlenebilir.
l) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2
olur. Kontenjanı en az 150 öğrenci olan
kurumlarda zorunludur.
m) Müdür odası: En az 10 m2
olur.
n) Rehberlik odası: Ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda isteğe bağlı
olarak düzenlenir.
o) Sağlık odası/revir: Ortaöğretim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda kontenjana
bakılmaksızın, yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda ise kontenjanın 150 ve
üzerinde olması durumunda en az 10 m2 büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir
sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatağın bulunduğu sağlık odası/revir
düzenlenir.
ö) Temizlik malzemeleri odası: Erzak odası ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir bir oda
düzenlenir.
p) Tuvalet ve lavabolar: Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı pansiyonların
yatakhanelerinde tuvalet ve lavabo bulunması esastır. Bulunmaması halinde katlarda en fazla
8 öğrenciye kadar bir tuvalet ve lavabo bulunur. Ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı
pansiyonların yatakhanelerinde tuvalet ve lavabo bulunmaz. Katlarda 8 öğrenciye kadar bir
tuvalet ve lavabo bulunur. Engelli öğrencilere barınma hizmeti verilen katlarda tuvalet, lavabo
ve banyolardan en az bir tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Erkek
ve kadın personel için her 10 personele kadar birer tuvalet ve lavabo ayrılır, engelli personele
de uygun olarak düzenlenir.
r) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte giriş katında
bulunur.
10
s) Yatakhane: Bu Yönergede belirlenen standartlara uygun büyüklükte ve öğrenci
kontenjanına göre düzenlenir, yatakhane odalarından en az biri engelli erişimine uygun
biçimde düzenlenir.
ş) Yemekhane: Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde
düzenlenir.
t) Yönetim memuru odası: En az 8 m2
büyüklükte olur.
(2) Öğrenci pansiyonlarında giriş kapıları ve binanın tüm cephelerini görüntüleyen,
yeterli çözünürlükte ve en az üç aylık kamera kaydını saklama özelliği bulunan görüntüleme
sistemi bulunur.
Öğrenci apartları
MADDE 17- (1) Öğrenci apartları kurumunda bulunması gereken bölümler:
a) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.
b) Güvenlik odası/alanı: Kurum girişinde veya dışında uygun bir yerde ve yeterli
büyüklükte olur.
c) Müdür odası: En az 10 m2
olur.
ç) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2
olur. Kontenjanı 150 öğrenci ve üzeri olan
kurumlarda zorunludur.
d) Öğrenci apart dairesi: İçerisinde birden fazla bağımsız oda, mutfak, tuvalet, lavabo ve
banyo bulunur. Bir apart dairesinde çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, ütü, ütü masası,
ayakkabılık, ayna ve perde; kontenjan sayısı kadar yatak, elbise dolabı, çalışma masası,
sandalye, kitaplık ile çöp kovası bulunur. Apart dairenin mutfağında buzdolabı, bulaşık
makinesi, aspiratör, yemek pişirme, servis araç gereçleri, masa ve sandalye bulunur. İsteğe
bağlı olarak öğrencinin ihtiyacını karşılayacak diğer eşyalar da bulunabilir.
e) Personel tuvalet ve lavaboları: Erkek ve kadın personel için her 10 personele kadar
birer tuvalet ve lavabo ayrılır, engelli personele de uygun olarak düzenlenir.
f) Sağlık odası/revir: Kontenjanı 150 öğrencinin üzerinde olan apart dairelerinde en az 10
m2 büyüklükte olur, içinde ilk yardım dolabı ve en az bir muayene masası bulunur.
g) Temizlik malzemeleri odası: Erzak odası ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir bir oda
düzenlenir.
ğ) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte ve giriş katında
olur.
h) Yönetim memuru odası: En az 8 m2
büyüklükte olur.
(2) Öğrenci apartları kurumunda; çok amaçlı salon veya spor salonu, kurum mutfağı,
yemekhane, mescit/ibadethane, kantin/çay ocağı, arşiv ve dosya odası, kütüphane, çalışma
odası, çamaşırhane ve ütü odası, dinlenme odası isteğe bağlı olarak kurum tarafından ihtiyacı
karşılayacak büyüklükte bulunur. İsteğe bağlı olarak açılabilecek bu bölümlerde özel öğrenci
yurtlarındaki ilgili standartlar aranır.
(3) Öğrenci apart dairelerinde giriş kapıları, daire kapılarının açıldığı ortak alanı ve
binanın tüm cephelerini görüntüleyen, yeterli çözünürlükte ve en az üç aylık kaydı saklama
özelliği bulunan görüntüleme sistemi bulunur.
(4) Öğrenci apart dairelerinden birinin tuvalet, lavabo ve banyosu engelli bireylerin de
kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
11
Öğrenci stüdyo daireleri
MADDE 18- (1) Öğrenci stüdyo daireleri kurumunda bulunması gereken bölümler:
a) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.
b) Güvenlik odası/alanı: Kurumun güvenliğini sağlamaya yönelik ihtiyaca cevap verecek
büyüklükte olur.
c) Müdür odası: En az 10 m2
olur.
ç) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2
olur. Kontenjanı 150 öğrenci ve üzeri olan
kurumlarda zorunludur.
d) Öğrenci stüdyo dairesi: Bir oda; odanın içinde en az 3,3 m2 mutfak alanı, yatak alanı,
oda içinde kapıyla ayrılan banyo, tuvalet ve lavabodan oluşur. Dinlenme ve ders çalışma
ortamı oda içerisinde yer alır. Öğrenci stüdyo dairesinde çamaşır makinesi, elektrikli süpürge,
ayakkabılık, ütü, ütü masası, ayna ve perde; kontenjan sayısı kadar yatak, elbise dolabı,
çalışma masası, kitaplık, sandalye ile çöp kovası bulunur. Öğrenci stüdyo dairesinin mutfak
alanında buzdolabı, bulaşık makinesi, aspiratör, yemek pişirme, servis araç gereçleri, masa ve
sandalye bulunur. İsteğe bağlı olarak öğrencinin ihtiyacını karşılayacak diğer eşyalar da
bulunabilir.
e) Personel tuvalet ve lavaboları: Erkek ve kadın personel için her 10 personele kadar
birer tuvalet ve lavabo ayrılır, engelli personele de uygun olarak düzenlenir.
f) Sağlık odası/revir: Kontenjanı 50 öğrencinin üzerinde olan öğrenci stüdyo dairelerinde
en az 10 m2 büyüklükte içinde ilk yardım dolabı ve en az bir muayene masası bulunur.
g) Temizlik malzemeleri odası: Erzak odası ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir bir oda
düzenlenir.
ğ) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte giriş katında
düzenlenir.
h) Yönetim memuru odası: En az 8 m2
büyüklükte olur.
(2) Öğrenci stüdyo daireleri kurumunda; çok amaçlı salon veya spor salonu, kurum
mutfağı, yemekhane, mescit/ibadethane, kantin/çay ocağı, arşiv ve dosya odası, kütüphane,
çalışma odası, çamaşırhane ve ütü odası, dinlenme odası isteğe bağlı olarak kurum tarafından
ihtiyaca cevap verecek büyüklükte bulunur. İsteğe bağlı olarak açılabilecek bu bölümlerde
özel öğrenci yurtlarındaki ilgili standartlar aranır.
(3) Öğrenci stüdyo dairelerinde giriş kapıları, daire kapılarının açıldığı ortak alanı ve
binanın tüm cephelerini görüntüleyen, yeterli çözünürlükte ve en az üç aylık kaydı saklama
özelliği bulunan görüntüleme sistemi bulunur.
(4) Öğrenci stüdyo dairelerinden birinin tuvalet, lavabo ve banyosu engelli bireylerin de
kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
Diğer hususlar
MADDE 19- (1) Öğrenci yurt ve pansiyonlarının mescit/ibadethane, kütüphane ve
dinlenme odaları dışında kalan bölümlerinin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri
kullanılamaz. Ancak oda içlerinde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan yolluk türü malzeme
kullanılabilir.
(2) Kurum binası ya da binalarının bahçeli olması durumunda, bahçe duvarla çevrilir.
12
(3) Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri kurumlarında dairelerde kullanılan
elektrik, su, doğal gaz gibi hizmetlerin bedeli, hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilmek
kaydıyla öğrenci veya kurum tarafından karşılanır.
(4) Öğrenci yurt ve pansiyonlarında öğrencilerin valizlerini koymak amacıyla valiz odası
kurum yönetimince düzenlenebilir.
(5) Öğrenci yurtlarında ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda jeneratör
bulunması zorunludur.
(6) Rahatsızlığı nedeniyle yatakhane dışında istirahat etmesi gereken öğrencinin,
bulunması halinde sağlık odası/revirde istirahat etmesi için gerekli imkânlar sağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Çalışma Usul ve Esasları
Yatakhane/yatak alanı kullanım esasları
MADDE 20- (1) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu, ortaöğrenim ile yükseköğrenim
öğrencilerine barınma hizmeti veren yurt ve pansiyon yatakhanelerinde:
a) Her öğrenci için yatak, çarşaf, nevresim ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre pike
ve battaniye, bir kilitlenebilir elbise dolabı; ayrıca kitaplık, çöp kovası, perde bulundurulur.
b) Yatak, dolap, kitaplık ve ortamın tertip ve düzeni, hizmet sunum taahhütnamesinde
belirtildiği şekilde sağlanır.
c) Yatakhanelerde kurumun ilan ettiği yatma saati esas alınır. Bu saatten sonra
yatakhanelerde uyuyanların rahatsız edilmemesine dikkat edilir.
ç) Yatakhanelerde elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, çay ve kahve makinesi,
ısıtma cihazı ve benzeri cihazlar kullanılmaz ve elektrik tesisatına ilâveler yapılmaz.
d) Yataklar, tek kişilik ve barınan öğrencilerin yaş grubuna uygun olur.
e) Yatakhane girişine öğrencilerin fotoğraflı bilgilerinin de yer aldığı yatak planı ve
elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılır.
(2) Öğrenci stüdyo daireleri ve öğrenci apartları yatak alanlarında:
a) Öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci apart dairesinin odalarında her öğrenci için bir yatak,
çarşaf, nevresim ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre yeterli sayıda pike ve battaniye, bir
kilitlenebilir elbise dolabı, kitaplık, masa, sandalye; çöp kovası, perde bulundurulur.
b) Apart ve stüdyo dairesinde bulunan öğrencilerin elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler
asılır.
Yemek hizmeti
MADDE 21- (1) Barınma hizmeti veren kurumlarda öğrencilerin beslenmesine ilişkin
olarak aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda kahvaltı, öğle yemeği
ve akşam yemeği; ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında hafta
içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonu ile tatil günlerinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği
barınma ücretine dâhil olarak verilir.
13
b) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı yurtlarda hafta içi ve hafta sonu kahvaltı,
akşam yemeği barınma ücretine dâhil edilerek verilir, öğle yemeği ise hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtilmek kaydıyla barınma ücretine dâhil edilerek verilebilir.
c) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda, kahvaltı barınma ücretine dâhil
edilerek verilir, öğle ve akşam yemeği ise isteğe bağlı olarak hizmet sunum taahhütnamesinde
belirtilmek kaydıyla verilebilir.
ç) Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerinde, öğrencinin talebi ve kurum mutfağı
ve yemekhane şartlarının uygun olması durumunda hafta içi ve hafta sonu kahvaltı, öğle ve
akşam yemeği hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenmek kaydıyla barınma ücretine dâhil
edilerek verilebilir.
(2) Kurumlarda verilen beslenme hizmetleri ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Kurumlarda kantin hizmeti veriliyorsa, satılacak gıdalarla ilgili Bakanlığa bağlı okul
kantinlerine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
b) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı kurumlarda
her katta yeterli miktarda içme suyu imkânı sağlanır.
Temizlik hizmetleri
MADDE 22- (1) Kurumlarda temizlik hizmetinin verilmesinde aşağıdaki hususlara
dikkat edilir:
a) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate
alınarak temizlik hizmeti için yeterli sayıda hijyen eğitimi sertifikası olan personel
görevlendirilir. Temizlik ile ilgili hizmetler hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde
sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönetimine karşı sorumludur.
b) Öğrenci yurt ve pansiyonlarında bütün ortak alanlar kurum yönetimince hizmet sunum
taahhütnamesinde belirlenen sıklıkta temizlenir. Tuvalet, lavabo ve banyolar günlük olarak
temizlenir.
c) Öğrenci apart ve stüdyo dairelerinde, daire dışındaki ortak alanlar kurum tarafından
temizlenir; daire içindeki alanlar hizmet sunum taahhütnamesinde belirtildiği şekilde
temizlenir.
ç) Kurumlarda temizlik hizmeti görevlileri, günlük olarak oda ve ortak alanlardaki çöp
kovalarını temizler.
(2) Yatak temizliği ve çamaşır yıkama hizmeti verilirken dikkat edilecek hususlar:
a) Kurumlarda yatak çarşafları, yastık ve battaniye/yorgan kılıfları hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtildiği sıklıkta temizleriyle değiştirilir.
b) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda öğrenci çamaşırları
haftada en az bir defa barınma hizmeti ücretine dâhil olarak yıkanır, kurutulur ve ütülenir.
Ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında öğrenci çamaşırları
haftada en az bir defa barınma hizmeti ücretine dâhil olarak yıkanır, kurutulur, ütü için uygun
ortam sağlanır.
c) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı kurumlarda haftada bir, hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtildiği şekilde öğrenci çamaşırları barınma hizmetine dâhil olarak ya
da ücretle yıkanır, kurutulur ve ütülenir. Kurum tarafından bu hizmet sunulmadığı takdirde
öğrencilerin kullanımı için ihtiyaca cevap verecek özellikte çamaşır makinesi ve kurutma
14
makineleri temin edilir, ücretsiz kullandırılır. Ütü hizmeti kurum tarafından ücretli/ücretsiz
olarak ütü odasında verilir veya öğrencilerin ütü yapmaları için uygun ortam ücretsiz sağlanır.
(3) Birden çok öğrencinin barındığı yatakhanelerde, daire ve bağımsız bölümlerde ortak
kullanılan lavabolarda sıvı/köpük sabunluk bulundurulur.
Isınma ve iklimlendirme
MADDE 23- (1) Kurumun bütün kapalı bölümleri kış mevsiminde 22 °C (+/- 2 °C)
olacak şekilde kurumun açılışında belirtilen usulde ısıtılır. Kurumun ısınma ve iklimlendirme
türüne ilaveler ya da değişiklikler yapılacaksa bunun için Yönetmeliğin ilgili hükümleri
uygulanır. Hizmet sunum taahhütnamesinde iklimlendirme belirtilmişse bu hizmet verilir.
Öğrencilerin çalışma ortamları
MADDE 24- (1) Kurumlarda çalışma odalarının kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat
edilir:
a) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve
pansiyonlarında çalışma odalarında öğrencilerin aynı anda ders çalışabileceği fiziki yeterlilik,
aydınlatma, havalandırma ve ısınma sağlanır.
b) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı kurumlarda
çalışma odalarında tertip, düzen ve sükûnet belleticiler tarafından sağlanır. Kurum tarafından
belirlenen ve kurum ilan panosunda duyurulan çalışma saatlerinde belleticiler tarafından
öğrencilerin yoklaması alınarak çalışma odalarında bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin ders
çalışma durumları, okula ait ders başarıları ve gelişim durumları belletici ve varsa rehber
öğretmen tarafından takip edilir.
c) Yükseköğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında çalışma
odaları ve kütüphanede öğrencilerin ders çalışabileceği fiziki yeterlilik, aydınlatma,
havalandırma ve ısınma sağlanır.
Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler
MADDE 25- (1) Kurumlar yıllık iş takvimine ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat ederler:
a) Öğrencilerin kişisel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlamak
amacıyla seminer, açıkoturum, konferans, gezi, spor müsabakaları, sergi, sanat çalışmaları ve
benzeri faaliyetler planlanarak iş takviminde belirtilir ve ilan panolarında duyurulur.
b) Spor odası/salonunun kullanımı için sorumlu personel istihdam edilebilir. Bu alanın
kullanım usul ve esasları kurumda ilan panosunda veya spor salonunun girişinde duyurulur.
c) Kurumda televizyon salonu, konferans/toplantı salonu, spor alanları, yüzme havuzu,
hamam/sauna gibi bölümler isteğe bağlı olarak açılabilir.
ç) Gezi ve benzeri etkinlikler için ücret alınacaksa faaliyet öncesi belirlenir ve duyurulur.
d) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerine yönelik kurum dışında
yapılacak faaliyetlere katılım için faaliyetlerden önce telefon, sms, e-posta gibi iletişim
araçlarıyla veli bilgilendirilir. Ayrıca kurumun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne de bilgi
verilir.
15
Güvenlik hizmetleri
MADDE 26- (1) Kurumda barınan öğrenciler ve kurum çalışanları için güvenlik
konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu kuruma giriş ve çıkış saatleri kurum yönetimi
tarafından belirlenir ve kurumun ilan panosunda duyurulur. Bu husus hizmet sunum
taahhütnamesinde de yer alır.
b) Kuruma yabancıların girmesine izin verilmez. Ziyaretçiler, yönetimin ve ayrıca
ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve
pansiyonlarında velisinin izni doğrultusunda öğrenciyle görüştürülür.
c) Giriş ve çıkışlarda kartlı geçiş, imza ve benzeri yöntemlerle kontroller yapılır. Kayıtlar
günlük olarak tutulur. Öğrencilerin yoklamaları kontrol edilir. Devamsızlık yapan ya da giriş
çıkış saatlerine uymayan öğrencilere Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
ç) Kurumun yangın merdivenlerinin çıkış kapıları, ilgili mevzuata uygun olarak dışardan
açılamayan içeriden kolaylıkla açılabilecek şekilde ve herhangi bir nedenle açıldığında sesli
ve ışıklı uyarı verecek özellikte olur.
d) Jeneratör bulunmayan kurumlarda elektrikler kesildiğinde koridor ve merdivenlerin en
az 60 dakika aydınlanmasını sağlayacak aydınlatma sistemleri bulundurulur.
e) Kurumlarda 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri
doğrultusunda gerekli tedbirler alınır.
Sağlık hizmeti
MADDE 27- (1) Kurumlarda sağlıkla ilgili konularda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve
pansiyonlarında öğrencinin kullandığı ilaçlar revirde uygun şartlarda saklanır. Öğrenci, varsa
sağlık personeli veya kurum yönetiminin kontrolünde ilaçlarını kullanır.
b) Kurum binalarında yılda en az bir kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılır.
c) Kuruma kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu getirmesi istenir; öğrencinin varsa
sağlık sorunu, özel beslenme ve alerjik durumlarıyla ilgili bilgiler hizmet sunum
taahhütnamesine işlenir.
ç) Bakanlıkların konuya ilişkin talimatları doğrultusunda diğer tedbirler alınır.
İletişim ve evrak hizmetleri
MADDE 28- (1) Kurumda öğrencilerin iletişim ve evrak işlerini rahatça yapabilecekleri
imkânlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir:
a) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda zorunlu, diğer
kurumlarda isteğe bağlı olarak öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş sabit telefon/telefonlar
bulundurulur.
b) Kütüphanede kablolu/kablosuz internet ve bilgisayar, yazıcı ve fotokopi hizmeti
hizmet sunum taahhütnamesinde belirlendiği şekilde verilebilir.
c) Öğrencilerin barındığı daire ve yatakhanelerde kablolu ya da kablosuz internet hizmeti
verilebilir. İnternet hizmeti sunumu taahhüt edilmişse hızı ve limiti, hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtilir.
ç) Öğrenci yurt ve pansiyonlarında zorunlu, diğer kurumlarda ise isteğe bağlı olarak ortak
alanlarda duyulabilecek anons sistemi yer alır.
16
İş ve çalışma takvimi
MADDE 29- (1) Kurumlar, yıl içinde yapacakları faaliyetleri aşağıdaki şekilde iş ve
çalışma takvimine alarak;
a) Kurumun vereceği barınma hizmetinin başlangıç ve bitiş tarihlerini,
b) Yıl içinde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri,
c) e-Yurt modülünde takvime bağlı yapılacak işleri,
ç) Kurum personeline ilişkin iş ve işlemleri,
d) Kurum binasında yapılacak periyodik kontrol, bakım ve onarım tarihlerini,
e) Kurum tanıtımı ve acil durum tahliye tatbikatını,
f) Aylık yemek tabelasının düzenlenme tarihlerini,
g) Nöbet hizmetlerini
ğ) Barınma hizmeti ücretinin ilan tarihini,
planlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurum Personelinin Görevleri
Yönetici ve personelin görevleri
MADDE 30- (1) Müdürün görevleri:
a) Kurumu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek.
b) İlgili mevzuata uygun olarak kuruma öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların
tutulmasını, belgelerin saklanmasını; öğrenci, personel ve kuruma ait bilgilerin e-Yurt
modülüne işlenmesini sağlamak.
c) Kurum personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek.
ç) İlgili makamlara kurum hakkında istenen bilgilerin ve belgelerin doğru bir şekilde ve
zamanında gönderilmesini sağlamak.
d) Kurumda kayıtlı olmayanların barındırılmasını önlemek.
e) Hizmet satın alınması suretiyle sürdürülen görevlerin sözleşmelerine ve amaçlarına
uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
f) Kurum ücretleri ile depozitoların zamanında tahsilini ve gerektiğinde iadesini
sağlamak.
g) Kurumdaki kitaplıklar ile kütüphanenin ve internetin amacına uygun hizmet vermesini
sağlamak.
ğ) Kurumda sağlıkla ilgili hizmetlerin uygun şekilde yürümesini ve bu konuda gerekli
kayıtların tutulmasını sağlamak.
h) Kurum binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, onarım, kontrol ve temizliğinin
yapılmasını sağlamak.
ı) Personelin moral motivasyonunu sağlayıcı tedbirler almak.
i) Kurumun, yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini
tespit etmek ve bunların ilgililere duyurulmasını sağlamak.
j) Yangından korunma, sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevlendirmeleri
yaparak gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak.
k) Kurumda disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak.
l) e-Yurt modülünde kurumu ile ilgili bölümlere gerekli bilgileri kaydetmek.
17
m) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini
sağlamak.
n) Gıda güvenliği ve hijyen konusunda gerekli tedbirleri almak, ilgili personelin hijyen
eğitimi almasını sağlamak.
o) Yıllık izinli veya hastalık izinli olduğu günlerde yerine varsa müdür yardımcısını
yoksa en az yükseköğrenim mezunu olan yönetim memurunu vekil olarak belirleyip ilgili
millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
ö) Bakanlık ve valilik/kaymakamlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim, seminer, toplantılara
katılmak.
p) Öğrencilerin evci çıkma ve izin işlemlerini yürütmek.
r) Aylık yemek ve nöbet listesini hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak.
s) Kurumun çalışma esaslarını, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerini yıllık iş
takvimiyle belirlemek ve bir örneğini ilgili millî eğitim müdürlüğüne vermek.
ş) Kurucu/kurucu temsilcisiyle birlikte “hizmet sunum taahhütnamesini” hazırlamak,
kayıt sırasında öğrenci/veliyle birlikte imzalamak.
t) Ayrıntılı ücret tarifesi ile yapabilecek indirim ve indirim sebeplerini, taksit durumunu,
depozito alınacaksa miktarını ve iade şartlarını, diğer ücretlerin iade şartlarını ilgili millî
eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Yurt modülüne girmek, ayrıca kurumun panosunda ve varsa
internet sitesinde ilan etmek.
u) Kurumda görevlendirilecek personelin görevlendirme tekliflerini hazırlamak ve
valiliğe sunmak.
(2) Müdür yardımcısının görevleri:
a) Kurum hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak.
b) Kurumda yapılacak iş ve faaliyetlerin iş takviminde belirtildiği zamanda yapılmasını
sağlamak.
c) Kuruma gelen ziyaretçilerle ilgili iş ve işleyişi yönetmek, ziyaretçilerle ilgilenmek.
ç) İlgililerin haberi olmaksızın kuruma ait eşyanın kurum dışına çıkarılmasını önlemek.
d) Kurum nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak.
e) Kurumla ilgili bilgileri e-Yurt modülünde yetkili olduğu alanlara işlemek.
f) Banyo, çamaşırhane, mutfak, yemekhane, yatakhane, tuvalet ve lavabolar ile diğer
alanların temiz ve tertipli tutulması için iş ve işlemleri yönetmek.
g) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak.
ğ) Yemek numunelerini mevzuata uygun olarak saklanmasını sağlamak.
h) Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet etmek.
ı) Müdürün vereceği kurumla ilgili diğer görevleri yapmak.
(3) Yönetim memurunun görevleri:
a) Kurumların kayıt kabul, devam-devamsızlık, alım-satım, teslim alma, işletmeye ilişkin
iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenmek.
b) Kurum ücretlerini ve depozitoları zamanında tahsil etmek ve bu konuda gerekli
işlemleri yapmak.
c) Kuruma gelen ziyaretçilerle ilgilenmek.
ç) İlgililerin haberi olmaksızın kuruma ait eşyanın kurum dışına çıkarılmasını önlemek.
d) Kurum nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak.
18
e) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve
dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak.
f) Yazıları hazırlamak, dosyalamak ve arşiv işlerini yürütmek.
g) Kuruma öğrencilerin günlük devam durumuna ilişkin kayıtları öğrenci yoklama
defterine işlemek ya da dijital kayıtların çıktılarını öğrenci yoklama defterine yapıştırmak.
ğ) Kat görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci ve diğer personelin çalışmalarını
düzenlemek ve takip etmek.
h) Kurumla ilgili bilgileri e-Yurt modülünde yetkili olduğu alanlara işlemek.
ı) Banyo, çamaşırhane, mutfak, yemekhane, yatakhane, tuvalet ve lavabolar ile diğer
alanların temiz ve tertipli tutulması için iş ve işlemleri yönetmek.
i) Yükseköğrenim mezunu olması kaydıyla, yıllık izin ve hastalık iznine ayrılan müdüre
vekâlet etmek.
j) Müdür/müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
(4) Belleticinin görevleri:
a) Kurumda ders çalışma faaliyetlerinin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini
sağlamak, çalışma odalarında çalışma saatlerinde yoklama yapmak.
b) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilere rehberlik ederek düzenli bir şekilde yemek
yemelerini ve yatıp kalkmalarını sağlamak.
c) Öğrencilerin temizlik hizmetlerinden zamanında ve düzenli olarak faydalanmasını
sağlamak.
ç) Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneticilere bildirmek.
d) Disipline ilişkin olayları yurt müdürüne zamanında bildirmek.
e) Gerektiğinde verilen nöbet görevini yapmak.
f) Göreviyle ilgili müdür/müdür yardımcısını vereceği diğer işleri yapmak.
(5) Rehber öğretmeninin görevleri:
a) Kurumun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre hazırlamak.
b) Bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek.
c) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma
yapmak.
ç) Kurumda özel eğitim gerektiren öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerini vermek.
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve
diğer gerekli kayıtları tutmak, ilgili yazışmaları hazırlamak ve istenen raporları düzenlemek.
e) Ailelere, öğrencilere ve gerektiğinde diğer personele yönelik hizmet alanına uygun
toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.
f) Öğrencinin okulundaki rehberlik servisiyle iletişime geçerek gelişimini takip etmek.
g) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirmek, sonuçlarını ve gerekli
bilgileri içeren bir rapor hazırlamak.
(6) Revir/sağlık personelinin görevleri:
a) Revirde gerekli ecza ve ilaçların bulunmasını sağlamak.
b) Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve kurumun diğer kısımlarını sağlık
bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını yönetime bildirmek.
19
c) Müdürün emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi,
enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık belgelerinin
düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak.
ç) Ortaokul/imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı kurumlarda
yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına
yazılmasını sağlamak.
d) Göreviyle ilgili müdür/müdür yardımcısını vereceği diğer işleri yapmak.
(7) Aşçının görevleri:
a) Günlük yemek tabelasına göre, kendisine teslim edilen besin maddelerini en iyi şekilde
pişirip yemeği hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak.
b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve eksiksiz olarak
hazırlanması, tamamen yerinde sarfını ve ziyan edilmemesini sağlamak.
c) Mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin daima hijyen kurallarına göre temiz
bulunmasına dikkat etmek, mutfağın genel temizlik ve çalışma disiplinini sağlamak.
ç) Yemek numunelerini mevzuata uygun olarak saklamak.
d) Kurum idarecilerinin verecekleri kurum ile ilgili diğer işleri yapmak.
(8) Aşçı yardımcısının görevleri:
a) Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak.
b) Aşçının vermiş olduğu mutfak ve yemekhane ile ilgili diğer görevleri yapmak.
c) Kurum idarecilerinin verecekleri kurum ile ilgili diğer işleri yapmak.
(9) Diğer personelin görevleri:
a) Yemekhane, yatakhane ve idarece görev verilen kurumun diğer bölümleri ile
eşyalarının temizliğini yapmak.
b) Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç, gereç ve eşyaları gerekli yerlere taşımak ve
yerleştirmek.
c) Posta ve evrak dağıtım işini kurum içinde ve dışında yürütmek.
ç) Gerektiğinde mutfak işlerine idarenin izniyle yardımcı olmak.
d) Kurum bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak.
e) Kurum idarecilerinin verecekleri kurum ile ilgili diğer işleri yapmak.
Mevcut Kurumlar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak
faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının, mevcut binalarında, yurt tür ve seviyeleri arasında
ve kontenjanlarında değişiklik yapmaları hâlinde pencere alanı, koridor genişliği, merdiven
genişliği ve tavan yüksekliğine ilişkin olarak bu Yönergede belirlenen şartlar aranmaz. Ancak
binasında 2,5 metreden daha az tavan yüksekliği olan yerlerde yatakhane, çalışma odaları,
kütüphane, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, dinlenme odası, spor alanı ve yönetim
birimleri oluşturulamaz.
(2) Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 Sayılı Olağanüstü Hal
Kanunun 4 üncü maddesine göre yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda
kapatılan özel öğrenci yurtlarının Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen
binalarında, Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığına karar verilen vakıf veya dernekler
tarafından özel öğrenci yurdu açılmak istenmesi halinde, ilgili Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımlandığı veya ilgili Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak
20
kapatma kararının alındığı tarihte yürürlükte bulunan, Yönetmeliğin 47 nci maddesiyle mülga
Yönetmelik hükümlerinden Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine göre açılış işlemleri
yapılır. Bu yurtlar hakkında da birinci fıkra hükümleri ile Yönetmeliğin geçici madde
hükümleri uygulanır.
(3) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar kurum açma
başvurusunda bulunan kurumlar ile en geç bir yıl öncesine kadar özel öğrenci yurdu yapmak
üzere yapı ruhsatı alan kurumların bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay
içinde özel öğrenci yurdu olarak açılış başvurularında Yönetmeliğin 47 nci maddesiyle mülga
Yönetmelik hükümlerinden Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine göre açılış işlemleri
yapılır. Bu yurtlar hakkında da birinci fıkra hükümleri ile Yönetmeliğin geçici madde
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar