Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Esasları

TEMATİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OLARAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPACAK OKULLARIN BELİRLENMESİ, YÖNETİMİ, ÖĞRETMEN ATAMASI, YÖNETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ, ÖĞRENCİ KAYIT/NAKİL VE GEÇİŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liseleridir.
2. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler arasından bu Usul ve Esaslara göre mülakatla yönetici görevlendirmesi ve öğretmen ataması yapılır.
3. Bir okulun belirli bir alanda özel program uygulayan proje okulu (tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi) olarak eğitim ve öğretim yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
a) İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi
vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması,
b) Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulaması,
c) Bünyesinde veya aynı eğitim bölgesindeki diğer okullara bağlı yeterli kapasitede pansiyonun bulunması,
4. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere aşağıda belirtilen komisyon ve kurullar oluşturulur.
a) Okul Yönetim Kurulu (OYK): Okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol
imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşur. Sekretaryası okul müdürlüğünce yürütülür.
b) Tematik Mesleki Eğitim Komisyonu: Vali yardımcısının başkanlığında, il milli
eğitim müdürü ve protokolü imzalayan tarafın resmi temsilcisinden oluşur.
Sekretaryası il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.

c) Merkez Değerlendirme Kurulu: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü veya
görevlendireceği Daire Başkanının başkanlığında, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünde (MTEGM) görev yapan ilgili Daire Başkanı, şube müdürü veya
uzman, okulun bağlı bulunduğu ilin mesleki ve teknik eğitimden sorumlu millî
eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ve protokol imzalayan tarafların
temsilcisinden oluşur. Sekretaryası Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce
yürütülür.
5. Oluşturulan komisyon ve kurulların görevleri aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Okul Yönetim Kurulu’nun (OYK) görevleri:
a) OYK, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımıyla toplanır. İhtiyaç görülen durumlarda ise okul müdürü ya da üyelerin talebi doğrultusunda, toplantı gündem maddelerinin içeriğine göre ilgili üyelerin
katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
b) Okula atanacak öğretmenleri belirlemek üzere, okulun bulunduğu ilde görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf
tutulan öğretmenler arasından, bunun mümkün olmaması halinde il dışından okulun
norm ihtiyacının üç katı kadar adayı belirleyerek MTEGM’ye teklif eder.
c) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.
ç) Okulda görevlendirilecek müdür yardımcılarını (en az biri atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak) belirlemek üzere, öncelikle okulun öğretmenleri arasından olmak kaydıyla aynı ildeki öğretmenler arasından ihtiyacın üç katı kadar adayı belirleyerek MTEGM’ ye bildirir.
d) Gerektiğinde sektörün önerdiği eğitici personeli alan/dal derslerinde görevlendirir.
e) Okul amaçlarını gerçekleştirmek için her eğitim öğretim yılı başında okulun yıllık çalışma planını hazırlar ve uygular.
f) Yıllık çalışma planı doğrultusunda bütçesini hazırlar ve bilgi için en geç Eylül ayı sonuna kadar MTEGM’ye sunar.
g) Alanın ve sektörün ihtiyaçlarına göre çerçeve öğretim programlarının
güncellenmesine yönelik hazırladığı teklifleri denenmek, geliştirilmek ve ‘‘pilot
uygulama’’ olarak değerlendirilmek üzere millî eğitim müdürlüğü kanalıyla
MTEGM’ye gönderir.
ğ) Sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil vb. eğitim programları planlayarak yetiştirici ve destekleyici kurslar veya yaygın eğitim yoluyla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenler.
h) Öğrenci ve öğretmenlerin gelişimi için ulusal ve uluslararası fuar, yarışma,
konferans, seminer vb. faaliyetleri düzenler veya bu gibi faaliyetlere okulun
katılımını sağlar.
ı) Her dönemde en az bir kez olmak üzere sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirerek kariyer günleri düzenler.
i) Öğrencinin, akademik ve meslekî başarısını izlemek ve değerlendirmek amacıyla
10 uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda uygun gördüğü alan ve dal derslerine yönelik yeterlilik sınavını sektörle birlikte gerçekleştirir. Bu sınavların sonucunda ihtiyaç duyulması halinde destekleyici eğitimler düzenler.
j) Yaptığı çalışmalara ilişkin hazırladığı yılsonu raporunu millî eğitim müdürlüğü kanalıyla MTEGM’ye gönderir.
k) Kurul üyeleri tarafından getirilen teklifleri değerlendirir, karara bağlar ya da millî eğitim müdürlüğü kanalıyla MTEGM’ye gönderir.
l) Okulda, eğitim-öğretim ile ilgili her türlü ihtiyacı belirleyerek karşılanması için gerekli çalışmaları yapar ve faaliyetlerin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlar.
m)İhtiyaç duyulan destekleyici eğitim materyallerini geliştirir.
n) Okuldaki alan ve dalların öğrenci kontenjanlarını okulun fizikî kapasitesini göz önünde bulundurarak belirler.
5.2. Tematik Mesleki Eğitim Komisyonunun görevleri:
Okul müdürünü görevlendirmek üzere sırasıyla;
a) Okulda uygulanan meslek alanı ile aynı alanda,
b) İl içinde okulda uygulanan meslek alanında yeterli aday bulunamaması halinde
diğer illerde aynı alanda,
c) (a) ve (b) bentlerine göre yeterli aday bulunamaması halinde ise il içinde yakın alanda,görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve bu kapsamdaki yöneticiler arasından 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyan üç adayı MTEGM’ye teklif eder.
5.3 Merkez Değerlendirme Kurulu’nun görevleri
a) Tematik Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından önerilen adaylar arasından mülakat
yöntemiyle okul müdürünü seçer.
b) OYK tarafından önerilen adaylar arasından mülakat yöntemiyle okula atanacak
öğretmenleri ve müdür yardımcılarını seçer.
c) Mülakat sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek karara bağlar.
ç) Okula görevlendirilecek yönetici adaylarının mülakatlarını EK-1 Yönetici Mülakat Formuna, atanacak öğretmen adaylarının mülakatını ise EK-2 Öğretmen Mülakat Formuna göre yapar.
6. Öğrenci kayıt, nakil ve geçişlerine ilişkin hususlar:
a) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru koşulları, kontenjanı, tercih ve yerleştirme takvimi MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’nda ilan edilir.
b) Öğrencilerin kayıt işlemleri, e-Kılavuz doğrultusunda okul müdürlüğünce
gerçekleştirilir.
c) Öğrencinin alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadığını
belirlemek için OYK tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden
yeterliliği, Genel Yetenek Test Bataryası, Mesleki Beceri Performans Testi
yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanır. Bu kapsamda yapılacak değerlendirme
500 puan üzerinden yapılır.
ç) Öğrenciler, bu maddenin (c) bendine göre yapılacak değerlendirme puanının %30’u ile TEOG puanının %70’inin toplamı ile bulunacak puana göre sıralanır. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilir. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilir.
d) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kayıt işlemleri TEOG tercih
işlemleri başlamadan önce tamamlanır.
e) Kontenjanın dolmaması halinde yedek sırası gelen öğrenciye kayıt hakkı tanınır.
f) 9 uncu sınıf süresince boşalan kontenjanlara yedek sıra numarası esas alınarak
nakil/geçiş hakkı verilir.
g) Yedek listede öğrenci kalmaması durumunda aynı usul ve esaslarla öğrenci
nakil/geçişi yapılır.
ğ) 9 uncu sınıfta üçten fazla şube oluşturulamaz ve her bir şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçemez.

h) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, diğer mesleki ve teknik Anadolu liselerine nakil ve geçişler, genel esaslar çerçevesinde yapılır.

ı) Diğer ortaöğretim kurumlarından tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine

10 uncu sınıfın başından itibaren nakil ve geçiş yapılamaz.

7. Yönetici ve öğretmen adaylarının belirlenmesi ve mülakatlarına ilişkin Okul Yönetim Kurulları, Tematik Mesleki Eğitim Komisyonları ve Merkez Değerlendirme
Kurulunca yürütülecek işlerin takvimi ve diğer hususlar Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğünce karara bağlanarak ilgililere duyurulur.

8. MTEGM, Merkez Değerlendirme Kurulunun belirlediği yönetici ve öğretmen
adaylarını görevlendirilmek/atanmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne
bildirir.

9. MTEGM tarafından bildirilen yönetici görevlendirme ve öğretmen atama teklifleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce bir ay içinde sonuçlandırılarak sonuç ilgili Valiliğe ve MTEGM’ye bildirilir.

10. Dört yıllık görev süresini tamamlayan okul müdürünün görev süresi Tematik Mesleki Eğitim Komisyonunun, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin ise OYK’nin teklifi üzerine Merkez Değerlendirme Kurulunca yeniden değerlendirilerek her defasında dört yıl daha uzatılabilir. Bunun için teklifler süre bitiminden en az bir ay önce MTEGM’ye bildirilir.

11. Okul müdürlüğünün bütçesi, Bakanlıkça tahsis edilecek ödenekler, yerel ve sektör tarafından sağlanan kaynaklardan oluşur.

12. Bu Usul ve Esaslarda yer almayan hususlarda;

a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Dair Yönetmelik,
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

13. Bu Usul ve Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1 Yönetici Mülakat Formu
EK-2 Öğretmen Mülakat Formu

Mülakat formlarını indirmek için tıklayınız

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar